dimarts, 24 de febrer de 2015

Can love be conditioned by distance?
Pot  l'amor estar condicionat per la distància?