dimarts, 24 de febrer del 2015

Feeling or need?

Sentiment o necessitat?

Do we know how to appreciate the small moments?

Sabem valorar els petits moments?

Can we hide from our mistakes?
Ens podem amagar dels nostres errors?

Can we stay with someone forever or just for a moment?


                   Ens podem quedar amb algú per sempre o només per un moment?

Is it better to sometimes not have time to think?


                             És millor a vegades, no tindre temps per pensar?

How can such a simple word change our feelings?                         Com una simple paraula pot canviar els sentiments?

Do we hear the child that we have inside?

                       

Escoltem al nen que tenim dintre?

Do we enjoy suffer?Ens agrada patir?

Do we need to see somebody in order to love him?

                                                                               
                                                Necessitem veure a algú per poder estimar-lo?

Are we the ones who keep our memories alive or is it our memories who keep us alive?


Som nosaltres els que conservem els nostres records, o els nostres records els que ens conserven a nosaltres? 

Don't we all have a right to a decemt home?

                                                                             
                                                No teníem tots dret a un habitatge digne?

Can love be conditioned by distance?
Pot  l'amor estar condicionat per la distància?

Do we really enjoy the moments with the people that we love?
Realment aprofitem els moments amb la gent que estimem?

How can we describe our feelings?


Com pot descriure els nostres sentiments?

How can such simple things change us so much?


Com simples coses et fan canviar tant?

Are we, or do we feel alone?


Estem o ens sentim sols?

If it give us life, then why do we destroy it?Si és ella que ens dóna la vida, per què la malmetem?

What would happen if it were all a big lie?
I què passaria si tot fos una gran mentida?

Why do we waste our time, if we know that one day it will finish?


Per què perdem tant el temps, si sabem que algun dia se'ns acabarà?

Has it really changed the way they say it has?


De veritat ha cambiat tant com diuen?

How can we love someone who we don't know yet?


Com es pot estimar tant a algú que encara no coneixes?

How can such a small person change our lives so much?


Com un ser tant petit et pot cambiar tant la vida?

Do we know who really are?

Sabem realment qui som?

Why is something so essential apparently so unimportant?

Per què és tan imprescindible quelcom aparentment tan insignificant? 

Do we want independence, or do they make us want it?

Volem la independència, o ens la fan voler?

Does everything have an explanation?
Tot té una explicació?

What can hide behind a smile?

Què pot amagar un somriure?

Does real love exist, or are they all invented tales?

Existeix l'amor verdader, o tot són contes inventats? 

Where are our liberties and rights?


On són els nostres llibertats i els nostres drets?

Why do we lose our innocence as we get older?Per què perdem la innocència quan arribem a grans?

How can such a small person make you feel so large?

 Com una persona tant petita et pot fer sentir tan gran?

Why do bad things happen to good people?Per què passen coses dolentes a la gent bona?

Is the love between a family unconditional?


L'amor familiar és incondicional?

Why are pets so loved?Per què es fan estimar tant les mascotes?

Do memories make us who we are?


Els records ens fan ser com som? 

Is all effort rewarded?Tot esforç té recompensa?

Does the vision of happiness vary according to age?

               
                                        La visió de la felicitat varia segons l'edat?

Is it only a sport?
És tansols un esport?

Does everything have an end?


                                                                 Tot té un final?

What defines good & evil?


                                         Què defineix la diferència entre el bo i el dolent?

Where will all of these stories end up?


                            A on hauran anat a parar totes aquestes històries?

Is so much suffering worth while?                                           Tant de patiment val la pena?

 

Will there always be stones on our path?


                                                     Sempre hi hauran pedres en el nostre camí?

Do you identify with what you see in the mirror ?
T’identifiques amb el què hi veus al mirall?

Do we all have the same fate?

Tots tenem un mateix destí?

After death, we have another opportunity to live?


 Desprès de la mort, tenim una altra oportunitat de viure?

Is life all a dream?


                                                                 És la vida un somni?

Would the girl that I was be proud of the person I am now?


 Estaria orgullosa la nena que era

 de la persona que sóc ara?

Does true love never die?

                                                            L'amor de veritat mai mor?